ورود/ثبت نام

وبسایت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر

شرح مختصری از الگوریتم ژنتیک

دسته بندی: جزوات آموزشی
شرح مختصری از الگوریتم ژنتیک
Mohandes360.ir
23 4 1399

الگوریتم های ژنتیک یکی از الگوریتم های جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت می باشد. الگوریتم های ژنتیک در حل مسائل بهینه سازی کاربرد فراوانی دارند. به عنوان مثال می توان به مسئله فروشنده دوره گرد اشاره کرد. در طبیعت از ترکیب کروموزوم های بهتر، نسل های بهتری پدید می آیند. در این بین گاهی اوقات جهش هایی نیز در کروموزوم ها روی می دهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از این ایده اقدام به حل مسائل می کند.

ادامه مطلب

نویسنده: حمیدرضا ارزبین

دانلود جزوه نانو الکترونیک - دکتر صدیق ضیابری (جزوه دوم)

دسته بندی: جزوات آموزشی
دانلود جزوه نانو الکترونیک - دکتر صدیق ضیابری (جزوه دوم)
Mohandes360.ir
23 4 1399

فناوری نانو یا نانو تکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که شاخه های گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانو متر است. در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی عمدتا متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک از خود نشان می‌دهند.

ادامه مطلب

نویسنده: حمیدرضا ارزبین

دانلود جزوه نانو الکترونیک - دکتر صدیق ضیابری (جزوه اول)

دسته بندی: جزوات آموزشی
دانلود جزوه نانو الکترونیک - دکتر صدیق ضیابری (جزوه اول)
Mohandes360.ir
23 4 1399

فناوری نانو یا نانو تکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که شاخه های گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانو متر است. در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی عمدتا متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک از خود نشان می‌دهند.

ادامه مطلب

نویسنده: حمیدرضا ارزبین

مراحل تعمیر لپتاپ به زبان ساده

دسته بندی: جزوات آموزشی
مراحل تعمیر لپتاپ به زبان ساده
Mohandes360.ir
22 4 1399

در این پست یک راهنمای 11 صفحه ای در مورد تعمیرات لپ تاپ آماده کرده ایم که به زبان عامیانه یا خودمونی نوشته شده است. با این حال، می تواند مرجع بسیار خوبی برای تعمیرکاران باشد. این راهنما در 8 مرحله تعمیر لپتاپ رو به شما یاد می دهد. البته نباید انتظار حرفه ای شدن را از آن داشت اما می تواند شروع خوبی برای یاد گیری تعمیرات لپ تاپها باشد. 

ادامه مطلب

نویسنده: حمیدرضا ارزبین

جزوه درس سمینار و مقاله نویسی

دسته بندی: جزوات آموزشی سمینار و پاورپوینت
جزوه درس سمینار و مقاله نویسی
Mohandes360.ir
22 4 1399

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺒﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در این پست جزوه درس سمینار و مقاله نویسی جهت دانلود ارائه شده است و در ادامه می توانید این جزوه را دانلود نمایید.

ادامه مطلب

نویسنده: حمیدرضا ارزبین