برای ثبت درخواست دانلود کتابها و مقالات خارجی و وجود هر گونه مشکل در هنگام پرداخت، می توانید با شماره 09377750859 تماس حاصل فرمایید.
ورود/ثبت نام

وبسایت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر

محاسبه جریان گذرنده از نیمه هادی و مشاهده نمودارهای مختلف در سیلواکو

دسته بندی: شبیه سازی با نرم افزار
محاسبه جریان گذرنده از نیمه هادی و مشاهده نمودارهای مختلف در سیلواکو
Mohandes360.ir
7 8 1402

در اﯾﻦ پروژه ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدي ﻧﻮع P ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ. ﻃﻮل ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدي 50 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن 5 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳـﺖ و ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ e17cm-3 اﺳﺖ.  
اﻟﻒ) ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮاي آن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ. 
ب) ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ را در وﻟﺘﺎژﻫﺎي 1- ، 0 و 1+ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاي ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ، ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮون و ﺣﻔﺮه ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.  
ج) ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳــﯿﻠﯿﮑﻮن از ژرﻣﺎﻧﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ادامه مطلب

نویسنده: حمیدرضا ارزبین