کاربر عزیز خوش آمدید!
|

کتاب الکترونیکی آموزش نرم افزار سیلواکو به زبان فارسی


در این پست کتاب آموزش نرم افزار سیلواکو به صورت الکترونیکی به زبان فارسی در اختیار شما قرار داده شده است. این کتاب در 332 صفحه نگارش شده و شامل فصل های زیر می باشد:

فصل اول - آموزش نصب نرم افزار Silvaco
1-1- مقدمه
2-1- طریقه نصب سیلواکو

فصل دوم - معرفی نرم افزار سیلواکو
1-2- مقدمه
2-2- معرفی ابزار شبیه سازی ATLAS
3-2- مدلهای فیزیکی
4-2- مراجع

فصل سوم - شروع کار با Silvaco Atlas
1-3- بررسی اجمالی Deckbuild
2-3- فراخوانی Atlas
3-3- ورودیها و خروجیهای ATLAS
4-3- ساختار فایلهای ورودی در ATLAS
1-4-3- پارامترهای منطقی (Logical)
2-4-3- پارمترهای حقیقی (Real) و صحیح (Integer)
3-4-3- پارامترهای رشته‌ای (Character)
5-3- تعریف مشخصات ساختاری قطعه
6-3- توضیحات (Comments)
7-3- مش بندی
8-3- ناحیه ها (مناطق)
9-3- اتصالات الکتریکی (الکترودها)
10-3- آلایش
11-3- تعیین مشخصات و خواص مواد
12-3- تعریف ماده
13-3- کتابخانه سیلواکو
14-3- تعیین مدل ها
15-3- اتصالات الکتریکی
16-3- انتخاب روش حل عددی
17-3- مشخصه های تحلیل
1-17-3- دستور log
2-17-3- دستور Solve
1-2-17-3- حل DC
2-2-17-3- حل AC
3-17-3- استخراج داده ها و رسم نمودارها
4-17-3- تبادل داده ها با MATLAB
5-17-3- ذخیره تصاویر Tonyplot
18-3- مراجع

فصل چهارم - شبیه سازی دیود p-n
1-4- مقدمه
2-4- نیمه‌هادی‌های نوع n و p
3-4- تئوری باند انرژی
4-4- پیوند p-n
5-4- شبیه سازی
1-5-4- مش بندی ساختار
2-5-4- تعریف مناطق
3-5-4-تعریف الکترودها
4-5-4- تعیین ناخالصی
5-5-4- تعریف اتصالات اهمی و شاتکی
6-5-4- تعریف مدلها
7-5-4- انتخاب روش حل عددی
8-5-4- بایاس افزاره
9-5-4- نمایش نمودار جریان-ولتاژ دیود p-n
10-5-4- نمایش ساختار
1-10-5-4- نمایش پروفایل آلایش
11-5-4- نمایش ترازهای انرژی
6-4- مراجع

فصل پنجم - شبیه سازی ترانزیستور ماسفت
1-5- مقدمه
2-5- ساختار ترانزیستورهای ماسفت
3-5- عملکرد ماسفت بدون اعمال ولتاژ به گیت
4-5- ایجاد کانال برای عبور جریان
5-5- اعمال VDS کوچک
6-5- عملکرد به ازای VDS بزرگ
7-5- مشخصه ولتاژ – جریان ماسفت افزایشی
8-5- ساختار باند در ترکیبات نیمه هادی
9-5- شبیه سازی یک ترانزیستور NMOS (مثال اول ماسفت)
1-9-5- کد نویسی در ATLAS
1-1-9-5- فراخوانی ATLAS
2-1-9-5- تعریف مشبندی
3-1-9-5- تعریف مناطق
4-1-9-5- تعریف الکترودها
5-1-9-5- تعریف میزان و نوع آلایش
6-1-9-5- تعریف اتصالات
7-1-9-5- تعریف مدلها
8-1-9-5- انتخاب روش حل
9-1-9-5- بدست آوردن حل اولیه
10-1-9-5- اجرای شبیه سازی برای بدست آوردن یک حل با شرایط بایاس متفاوت
11-1-9-5- نمایش نتایج و ساختار افزاره
10-5- شبیه سازی یک ترانزیستور NMOS (مثال دوم ماسفت)
1-10-5- کدنویسی
11-5- مراجع

فصل ششم - شبیه سازی ترانزیستورIGBT
1-6- مقدمه
2-6- مزایا و معایب IGBT
3-6- ساختار افزاره
4-6- مدل مداری
5-6- مدهای عملکردی افزاره
1-5-6- حالت سد معکوس
2-5-6- حالت هدایت و سد مستقیم
6-6- مشخصه خروجی
7-6- مشخصه انتقالی
8-6- نوع PT و NPT
9-6- شبیه سازی
10-6- مراجع

فصل هفتم - شبیه سازی ترانزیستور بدون پیوند و بدون آلایش اثر میدانی
1-7- مقدمه
2-7- ترانزیستورهای بدون پیوند
1-2-7- عملکرد ترانزیستور بدون پیوند
1-1-2-7- فیزیک ترانزیستور
2-1-2-7- مکانیزم جریان ترانزیستور
3-7- ترانزیستور بدون آلایش
1-3-7- اثر پلاسمای بار
2-3-7- ساختار ترانزیستور بدون پیوند و بدون آلایش
3-3-7- دیاگرام باند انرژی و عملکرد افزاره
4-7- شبیه سازی
1-4-7- مش بندی
2-4-7- نواحی و الکترودها
3-4-7- آلایش و کانتکتها
4-4-7- مدلهای مورد استفاده در شبیه سازی
5-4-7- نتایج شبیه سازی
5-7- منابع

فصل هشتم - شبیه سازی ترانزیستورهای تونلی
1-8- عملکرد و شبیه سازی ترانزیستورهای تونلی
2-8- معایب ترانزیستورهای اثر میدانی فلز اکسید نیمه هادی
1-2-8- توان مصرفی بالا
2-2-8 شیب زیر آستانه بالا
3-8 عملکرد ترانزیستورهای تونلی
4-8- شبیه سازی ترانزیستور تونلی
1-4-8 نتایج شبیه سازی (دیاگرام باند انرژی، جریان و هدایت انتقالی)
2-4-8- تغییر اندازه پهنای ناحیه تونل زنی
3-4-8- بدست آوردن ولتاژ آستانه
4-4-8- بدست آوردن شیب زیر آستانه نقطه‌ای و متوسط
5-4-8- بدست آوردن فرکانس قطع
5-8- مراجع

فصل نهم - شبیه سازی سلولهای خورشیدی چند پیوندی
1-9- مقدمه
2-9- ویژگی های پایه مواد نیمه هادی
1-2-9- اثر فتوولتاییک
2-2-9- تئوری باند انرژی
3-2-9- فرایند جذب و بازترکیب در نیمه‌هادی
4-2-9- دیود تونلی
3-9- اصول اساسی سلول‌های خورشیدی
1-3-9- ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه
2-3-9- ضریب پر شدگی (FF)
3-3-9- بازده تبدیل توان
4-9- چالش‌های سلولهای خورشیدی ناهمگون
5-9- لایه‌های اصلی سلول‌های خورشیدی
1-5-9- سلول بالایی و پایینی
2-5-9- لایه Window
3-5-9- لایه Emitter و Base
4-5-9- لایه BSF
5-5-9- ناحیه تونلی
6-9- طراحی سلول‌های چند‌پیوند
1-6-9- شکاف باند
2-6-9- تطبیق شبکه
3-6-9- تطبیق جریان
7-9- ساختار کلی سلول خورشیدی چند پیوند گروه III-V
8-9- انتخاب مواد و ویژگیهای لایه های مختلف
9-9- شبیه سازی در سیلواکو
1-9-9- ساختار افزاره
2-9-9- نور دهی با AM1.5G
3-9-9- رفتار تونل‌زنی
4-9-9- مشخصه V-I
5-9-9- نرخ تولید فوتون
10-9- کدنویسی در Deckbuild
11-9- نمایش سایر نمودارهای سلول خورشیدی روی ساختار
12-9- نمایش نمودارهای خطی با کمک ساختار
13-9- مراجع

پیوست 1- آشنایی با مدلهای توزیع آماری Silvaco Atlas
پ-1-  توزیع آماری حامل‌ها
پ-1-1- فرمی دیراک و روش بولتزمن
پ-1-2- تراکم حامل ذاتی
پ-1-3- باریک شدگی گاف انرژی

پیوست 2- آشنایی با مدلهای تولید و بازترکیب Silvaco Atlas
پ-2- مدل‌های تولید و بازترکیب حامل
پ-2-1- مدل شاکلی رید هال
پ-2-2- مدل شاکلی رید هال وابسته به تراکم ناخالصی
پ-2-3- تونل زنی به کمک مشکلات شبکه
پ-2-4- مدل اوژه

پیوست 3- آشنایی با مدلهای موبیلیتی Silvaco Atlas
پ-3-1- مدل‌های موبیلیتی
پ-3-1-1- مدل‌های میدان ضعیف
پ-3-1-2- مدل‌های لایه وارونگی
پ-3-1-3- مدل‌های وابسته به میدان عمودی
پ-3-1-4- مدل‌ وابسته به میدان افقی
پ-3-1-5- همخوانی یا عدم همخوانی مدل‌های موبیلیتی
پ-3-1-6- خلاصه مدل‌های موبیلیتی

پیوست 4- آشنایی با مدلهای تونل زنی باند به باند Silvaco Atlas
پ-4-تونل زنی باند به باند
پ-4-1- دیود تونلی
پ-4-2- انواع تونل زنی باند به باند
پ-4-2-1- تونل زنی باند به باند مستقیم
پ-4-2-2- تونل زنی باند به باند غیر مستقیم (تونل زنی به کمک تله)
پ-4-3- مدل‌های تونل زنی باند به باند
پ-4-3-1- مدل استاندارد محلی (BBT.STD)
پ-4-3-2- مدل تونل زنی شِنْک
پ-4-3-3- مدل تونل زنی محلی کِین
پ-4-3-4- مدل تونل زنی باند به باند غیر محلی
پ-4-3-4-1- تقریب WKB و احتمال تونل زنی الکترون
پ-4-3-4-2- محاسبه جریان
پ-4-3-4-3- روش استفاده از مدل غیر محلی در نرم افزار سیلواکو
پ-4-3-4-4- ملاحظات تکمیلی برای مدل غیر محلی
پ-4-3-4-5- خلاصه پارامترهای مربوط به مدل غیر محلی

پیوست 5- آشنایی با مدلهای تحدید کوانتومی Silvaco Atlas
پ-5-1- تحدید کوانتومی در ابعاد نانو
پ-5-2- Bohm Quantum Potential (BQP)
پ-5-2- HANSCHQM

دوره آموزشی (کارگاه آموزشی) نرم افزار سیلواکو(Silvaco Tcad)


محتوای بسته آموزشی

کد تخفیف: silvacofilm50

 بیش از ۶ ساعت کارگاه آموزشی نرم افزار سیلواکو( این کارگاه بر اساس کتاب الکترونیکی آموزش نرم افزار سیلواکو تدریس شده است.)

به همراه این محصول، هدیه  زیر را نیز دریافت می کنید:

* آموزش نصب به همراه لایسنس و کرک نرم افزار سیلواکو ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ (Silvaco Tcad) به ارزش ۱۰۰۰۰ هزار تومان+

قیمت این دوره نسبت به کلاس ها و دوره های حضوری دیگر به دلیل حذف هزینه های جانبی ارزان تر است.

 جهت رفاه حال دانشجویان تخفیف ۵۰ درصدی به مدت محدود برای این دوره آموزشی ارائه گردیده است(هزینه دوره با احتساب تخفیف ۴۵ هزار تومان) برای دریافت کد تخفیف در شبکه تلگرام آپلند عضو شود.

در این آموزش مطالب زیر آموزش داده خواهد شد:

۱-معرفی کلی نرم افزار سیلواکو

۲-معرفی بخش های مختلف(ماژول ها) نرم افزار SILVACO TCAD ، معرفی قابلیت های نرم افزار، شروع کدنویسی در محیط نرم افزار و نحوه کار با راهنمای نرم افزار 

۳-کار با قسمت ATHENA برای شبیه سازی فرآیند ساخت ادوات نیمه هادی (در این قسمت با ارائه مثال های مختلف فرآیند های مختلف ساخت ادوات نیمه هادی به وسیله ATHENA شبیه سازی می شود. فرآیند های ساخت ادوات نیمه هادی شامل اکسیداسیون، دیفیوژن، کاشت یونی، زدایش و لایه نشانی، لیتوگرافی می باشد.)

۴-کار با ابزار ATLAS برای شبیه سازی ادوات نیمه هادی( با ارائه مثال و پروژه مراحل مختلف شبیه سازی توضیح داده می شود که شامل مش بندی ساختار، تعریف مناطق، تعریف ناخالصی ها، تعیین الکترود، تعیین مدل های فیزیکی برای حل مسئله، روش عددی حل مسئله و دستورات مربوط به نمایش نتایج می باشد. چگونگی تنظیمات مربوط به استخراج عکس با ویژگی های مد نظر نیز توضیح داده می شود.

۵- در قالب پروژه ای سعی می شود درباره ابزارهای GIGA و BLAZE صحبت شود. رسم نمودار دیاگرام باند، رسم دسته منحنی، رسم نمودار gm (هدایت انتقالی)، رسم نمودار های دما، تحلیل فرکانسی، فرکانس قطع، فرکانس ماکزیمم نوسان، تحلیل حالت گذارا و…

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

جزوه اصول طراحی پایگاه داده (بهروز معصومی)


این جزوه توسط استاد بهروز معصومی‌ تدریس شده است و یکی از جزوات بسیار مناسب برای درس اصول طراحی پایگاه داده‌ها می‌باشد.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

مجموعه نکات برنامه‌نویسی در سی‌شارپ


کتاب مجموعه نکات برنامه‌نویسی در سی‌شارپ در ۱۹۸ صفحه که حاصل جمع‌آوری تمام نکات ریز و درشت برنامه‌نویسی در سی‌شارپ در تالار برنامه‌نویسی است که  از بخش ۱۰۰۱ نکته در سی‌شارپ وسایر قسمت‌های تالار برنامه‌نویسی استخراج شده است.

خواندن این کتاب را به تمام دوستان پیشنهاد میکنم.

فهرست مطالب:

 اختصاص دادن رویداد به کنترلهای ساخته شده در runtime

 اجرا کردن یک فایل اجرایی با کدنویسی

 اتصال به بانکهای اطلاعاتی اوراکل در سی شارپ

 اتصال به SqlServer با استفاده از IP Address

 Serialize کردن باینری آبجکت در فایل

 Serialize کردن object در XML

 Serialize کردن object در SOAP XML

Shutdown، Restartو Logoff کردن یک کامپیوتر بوسیله کد

 خواندن از Registry ویندوز

 restart کردن (بستن و مجددا اجرا کردن) برنامه

 Resize کردن یک تصویر با کدنویسی

 picture box

 Map کردن درایوهای شبکه به کمک اجرای دستورات خط فرمان

 Initialize کردن کالکشنها در دات نت ٫ به بالا

 readonly کردن combobox

 Ping کردن یک کامپیوتر تحت شبکه

 Dock و Anchor چی هستند ؟

 DeSerialize کردن باینری آبجکت از فایل

 Hibernate و Standby کردن کامپیوتر

 فایل swf

 API SndPlaySound dar C# Mamnoon

 حاشیه دار کردن کنترل TextBox با یک رنگ دلخواه

 DeSerialize کردن object از SOAP XML

 Crop کردن یک تصویر (یک برش مستطیلی از تصویر)

 رسم یک چندضلعی توپر روی یک فرم

 محو شدن تدریجی یک فرم با تغییر دادن خاصیت Opacity

 انتقال آیتمهای یک آرایه از اعداد به یک لیست باکس

 پیاده سازی حالت ساده ی الگوی سینگلتون در یک کلاس

 انجام عملیات متداول روی فایلها و دایرکتوریها

 کشیدن نقاشی با توابع ساده گرافیکی و ذخیره خروجی در یک فایل

 ویرایش فقط یک سطر از DataGridView

 انتقال آیتمهای Enum به یک ListBox

 انجام عملیات متداول در رجیستری ویندوز

 انجام عملیات متداول بر رشته ها

 افزودن کنترل در زمان اجرا

 اعمال محدودیت برای ذخیره فایل توسط کاربر

 افزودن یک زیرمنو و دستور دلخواه به context menu ویندوز اکسپلورر

 افزودن و حذف کردن یک برنامه به StartUp ویندوز از طریق کلیدهای رجیستری

 اطلاعاتی در مورد موس

 اضافه و جدا کردن نام فایل از مسیر کامل

 استفاده کارآمد از دستور Using برای آزاد سازی بهتر منابع

 اعتبار سنجی آدرسهای ایمیل به کمک عبارات منظم

 ارسال متغیر به صفحه بعد با استفاده از url

 ایجاد فرمهایی با اشکال غیرمستطیلی

 ایجاد طیف رنگ (Gradient) بعنوان پشت زمینه ی کنترلها

 ایجاد تصویر Bitmap در زمان اجرا (روش دوم)

 ایجاد طیف رنگ با بیش از دو رنگ توسط ColorBlend

 انجام محاسبات بر روی یک فیلد از DataTable

 انجام کارهای متداول روی درایوها (Partitions)

 باز و بسته کردن درایو CDROM

 ایجاد تصاویر Bitmap در زمان اجرا(روش اول)

 ایجاد اشیای گرافیکی

 بدست آوردن نام کامپیوتر، نام کاربر جاری و … (بوسیله کلاس Environment)

 بدست آوردن نام شرکت سازنده پراسسور (CPU Manufacturer)

 باز کردن یک سایت توسط internet explorer

 آیا کاربر جاری Administrator هست؟

 ایجاد یک نام تصادفی برای فایل

 بدست آوردن مسیر فولدرهای ویژه

 بدست آوردن مسیر دایرکتوری جاری برنامه

 بدست آوردن مدت زمان بیکاری سیستم

 بدست آوردن نام سیستم لوکال

 بدست آوردن میزان فضای خالی یک درایو (پارتیشن)

 بدست آوردن لیست تمامی فونتهای نصب شده در سیستم

 بدست آوردن لیست تمامی فرمهای باز در یک برنامه

 بدست آوردن لیست IP های یک سیستم

 بدست آوردن خروجی دستورهای خط فرمان

 بدست آوردن لیست تمامی ناحیه های زمانی (Time Zone)

 بدست آوردن جزییات اطلاعات در مورد یک پروسه در حال اجرا

 بدست آوردن حجم کلی یک درایو (پارتیشن)

 بدست آوردن اطلاعاتی (مانند: سرعت، نوع و …) از کانکشنهای شبکه ای موجود لوکال

 بدست آوردن اطلاعاتی در مورد OS و CLR

 بدست آوردن اطلاعاتی از نسخه ویندوز موجود بوسیله توابع API

 بدست آوردن Handle و عنوان پنجره ی فعال جاری

 ترسیم یک نوشته در مرکز یک کنترل

 ترسیم و نوشتن مستقیم بر دسکتاپ ویندوز

 بدست آوردن Handle تمامی پنجره های موجود در سیستم

 ترسیم انواع چک باکس ها به کمک +GDI

 ترسیم برخی دکمه های ویژه به کمک +GDI

 تبدیل یک IP به HostName و بلعکس

 ترسیم انواع border هایبعدی به کمک +GDI

 تبدیل یک تصویر رنگی به معادل GrayScal آن

 تبدیل string به int

 پر کردن یک listbox از رنگهای سیستمی

 تبدیل اتوماتیک دکمه Enter به Tab جهت انتقال فوکوس در کنترلها

 پخش فایل صوتی موجود در Resource

 پاک کردن یک پردازش از حافظه

 پر کردن دو DataGrid به صورت master detail

 پخش کردن برخی اصوات و صداهای سیستمی تنها با یک خط!

 برنامه ای مشابه ColorBalance فوتوشاپ

 پاک کردن فایل

 بهبود رسم شکلها با روانسازی منحنیها و زاویه ها

 به دست آوردن لیست کاربران یک گروه خاص در سیستم

 بررسی اتصال به اینترنت Dial up و ADSL

 یک کلاس ژنریک برای سریالایز و دیسریالایز کردن به شکل XML

 برقراری ارتباط تلفنی (Dial up) توسط TAPI

 تغییر دادن میزان تفکیک پذیری (Resulation) صفحه نمایش

 تغییر خواص یک فایل

 تغییر Render کنترل های دات نت 

 تشخیص روشن بودن Caps Lock و Num Lock

 تشخیص خالی بودن pictureBox

 Method overloading چیست؟

 تعریف یک متغیر بدوت تعیین کردن نوع آن در دات نت فریمورک ٫ به بعد

 abstract class یا کلاس مجرد چیست؟

 تضمین آنکه چطور همیشه پس از اتمام کار با یک آبجکت حتما از حافظه خارج (dispose) شود

 خواندن و نوشتن فایل به صورت unicode با استفاده از richTextBox

 بافر .: نشان دادن مقدار کپی شدن یه فایل :.

 خوندن خط به خط یک رشته چند سطری

 جابجا کردن فرم با کلیک بر روی هر قسمت از آن – با استفاده از توابع API

 تغییر نام دادن (Rename) یک فایل

 جابجا کردن فرم با کلیک بر روی هر قسمت از آن – بدون استفاده از توابع API

 تغییر زبان پیشفرض ویندوز بصورت داینامیک در برنامه

 چطوری میشه از توابع API استفاده کرد

 چگونه فقط یک نسخه از برنامه اجرا بشه !!!!

 چرخاندن یک تصویر با زاویه دلخواه

 چطور میتونم IP خودمو به دست بیارم ؟

 جستجوی فایل در هارد

 دستکاری خواص (Attribute) یک فایل

 باز و بسته کردن CD Drive

 خواندن خواص (Attribute) یک فایل

 جدا کردن یک تکه از عکس

 ایندکسرها (Indexers)

 گرفتن یک فایل از طریق دیالوگ OpenFileDialog و دستکاری نام فایل

 جستجو در دیتاگرید

 چگونه یک کلاس را مهر وموم کنیم؟

 ذخیره DataGrid در اکسل Excel

 دمای CPU

 خواندن و نوشتن رنگ یک پیکسل به کمک کلاس Bitmap

 خواندن و نوشتن رنگ یک پیکسل به کمک توابع API

 دریافت فایل متنی از web در Windows Application

 دسترسی به پیکره بندی سیستم در CLR

 شفاف کردن پشت زمینه ی کنترلها

 شروع آشنایی با LINQ بصورت ساده

 خالی کردن سطل بازیافت ویندوز (ResycleBin)

 سیاه و سفید کردن عکس با کد نویسی

 شبیه سازی عمل کلیک ماوس روی یک کنترل با کدنویسی

 سایه دار کردن یک فرم

 سریالیزشین چیست ؟

 ساختن لیستی از کنترلها در زمان اجرا

 روش ارسال ایمیل به چندین گیرنده

 ساختن یک سند word و باز کردن آن در MSWord

 ساده ترین راه برای جلوگیری از Not Respond شدن برنامه در حلقه های طولانی

 کار کردن با کلاس EventLog

 قفل کردن کامپیوتر از طریق کدنویسی

 کار کردن با کلاس TimeZoneInfo

 فقط یک نمونه از برنامه بتواند اجرا شود (با استفاده از WMI)

 قطع کردن اتصال اینترنت دایل آپ از طریق دستورات خط فرمان

 قرار دادن یک کنترل داخل منو

 قرار دادن شورتکات یک برنامه بر روی Desktop و Start Menu

 فقط یک نمونه از برنامه بتواند اجرا شود (با استفاده از Mutex)

 فرستادن پارامتر به برنامه email ویندوز

 فقط یک نمونه از برنامه بتواند اجرا شود (با استفاده از Process)

 غیرفعال کردن دکمه Close یک فرم

 عوض کردن نشانگر ماوس (cursor) روی یک کنترل

 عوض کردن تصویر پشت زمینه desktop با کدنویسی

 فراخوانی یک رویداد از رویداد دیگر

 فارسی کردن کیبورد

 عدم نیاز به نوشتن انواع توابع سازنده (ctor) در دات نت فریمورک ٫ به بعد

 طریقه تغییر دادن خاصیت FontStyle یک کنترل در زمان اجرا

 نوشتن یک Event برای تعدادی کنترل و انجام کار مشابه بر روی انها

 نوار تبلیغاتی

 ضبط (رکورد) صدا از طریق میکروفون

 وادار کردن لیست باکس به اسکرول تا یک آیتم مشخص

 نمایش تصاویر در Windows picture and fax viewer از طریق کدنویسی

 معرفی کلاسی با سه متود برای جستجو در EventLog

 محو شدن تدریجی یک فرم با تغییر دادن خاصیت Opacity

 محدود کردن تکست باکس به پذیرش اعداد 

 معرفی روشی بهینه جهت بدست آوردن درخت کامل یک دایرکتوری

 محاسبه زمان اجرای قسمتی برنامه

 گرفتن و تسخیر کردن (Capture) تصویر صفحه نمایش

 محاسبه ی حجم کلی یک دایرکتوری

 کشیدن نقاشی با توابع ساده گرافیکی و ذخیره خروجی در یک فایل

 کشیدن لایه شفاف با رنگ دلخواه بر روی عکس

 کار کردن با StartUp ویندوز در #.net ??!!

 کلاس hatchBrush

 کپی کامل یک دایرکتوری و تمامی زیرشاخه های آن بصورت بازگشتی

 یافتن مقادیر ماکزیمم و مینیمم Primitive Type های عددی

 کپی کردن فایلهای درون یک دایرکتوری (فقط فایلها)

 گرفتن کد اسکی و یونیکد کاراکتر ها

 گرد کردن و رُند کردن یک مقدار اعشاری

 اعداد فارسی در TextBox

 غیر فعال کردن یک رویداد در زمان اجرا

 هرس کردن یک رشته متنی

 نحوه استفاده کاراکترهای خاص (مثلا علامت کپی رایت)

 استفاده از Place Holder ها در کار با رشته ها

 روش بررسی خالی بودن یک رشته

 خوندن خط به خط یک رشته چند سطری

 شمارش تعداد آیتم های ایست باکس

 نحوه برداشتن تیک ازآیتم های کنترل checkedListBox

 حالتهای مختلف نمایش تاریخ و زمان با کمک String Formatting

 جلوگیری از اجرای چندین نمونه از برنامه به صورت همزمان

 چطور یک حلقه را یک مرحله جلو ببرم؟

 تولید رشته های منحصر بفرد

 تبدیل درجه به رادیان و بلعکس

 تبدیل آرایه از بایتها به یک رشته و بلعکس

 تغییر رنگ قسمتی از richbox

 تبدیل عدد و رشته به متناظر بولین آنها و بلعکس

 تبدیل درجه حرارتها به یکدیگر (سلسیوس، فارنهایت، کلوین)

 به توان رساندن و جذر گرفتن

 بدست آوردن قسمت صحیح یک عدد اعشاری

 بدست آوردن حروف تشکیل دهنده ی یک رشته

 بدست آوردن تک تک مقادیر از یک رشته ی مرکب مرزبندی شده

 به دست آوردن تعداد خطوط متن در یک textbox

 آغاز کار با کلاس Clipboard و دادن و گرفتن یک رشته متنی به/از آن

 ایجاد رشته ای تصادفی از اعداد با طول مشخص

 بدست آوردن تعداد خطوط یک رشته

 کار با اایونت KeyPress در dataGridView

 TextChanged در DataGridView

 ایجاد متن و رشته های چند سطری

 چرا و کی باید از کلاس StringBuilder به جای string استفاده کنیم ؟

 تبدیل عکس به آیکن…..

 تغییر زبان فرم های ویندوزی از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی

 پیدا کردن معکوس یک رشته بصورت بازگشتی

 چطور میشه کاری کرد که نشه توی TextBox فارسی نوشت و کلید های سوئیچی alt+shift هم بی تاثیر باشه

 چک کردن ورودی کاربر برای مقادیر عددی

 نمایش قرمز رنگ عبارت مورد جستجو در RichTextBox

 ایجاد فرم‏های غیر مستطیلی

 تبدیل اعداد به رشته

 Register A Global HotKey

 کپی آیتم های یک کامبو باکس به دیگری بدون استفاده از حلقه و در یک خط

 استفاده ازدیکشنری:

 محاسبه ی فاصله بین دو زمان مشخص

 کپی آیتم های یک کامبو باکس به دیگری

 بدست آوردن زبان های نصب شده در سیستم:

 عمل چک باکس مثل رادیو باتون

 ایجادمحدودیت کاراکتری با حداقل کد()

 چینش تصادفی اعضای یک لیست یا آرایه به کمک LINQ

 ایجادمحدودیت کاراکتری با حداقل کد

 افزدون قطعه کدی به ToolBox

 مثالی ساده از LINQ ، که از یک آرایه اعداد زوج را انتخاب میکند :

 اینترفیس INotifyPropertyChanged برای ایجاد یک رویداد ژنریک جهت تشخیص پروپرتی تغییر یافته

 اضافه کردن شماره سطر به دیتا گرید ویو

 محاسبه توان بدون استفاده از حلقه های تکرار و بازگشت

 تکست باکسی که فقط عدد قبول میکند

 پاک کردن هم زمان تمام TextBox ها :

 حل مشکل رسم اشکال گرافیکی در سی شارپ:

 تولید رشته های تصادفی بصورت کاملا دستی

 نشان دادن کامل تاریخ و زمان سیستم با متود To String:

 انتخاب و فعال شدن یک سطر در dataGridView با مقدار خاص

 تست ارتباط با اینترنت از طریق پینگ کردن

 بدست آوردن لیست برنامه های نصب شده بر روی سیستم

 ارسال و اجرای مستقیم کوئری در LINQ To SQL

 تشخیص روشن یا خاموش بودن کلید های CapsLock,NumLock,ScrollLock به روشی بسیار بسیار ساده

 بدست آوردن سطر جاری در دیتاگریدویو

 بدست آوردن میزان زمان روشن بودن کامپیوتر

 اجرای یک متود تنها با دانستن نام آن (بصورت رشته)

 فقط یک نمونه از یک فرم اجرا شود:

 تبدیل مبنا با استفاده از Convert.ToString

 ترسیم و نوشتن مستقیم بر دسکتاپ ویندوز

 آموزش کار کردن با BackgroundWorker بصورت آسان و قدم به قدم

 آشنایی با الگوهای طراحی : Singleton Pattern

 تبدیل اتوماتیک دکمه Enter به Tab جهت انتقال فوکوس در کنترلها

 تعدادی کد اعتبارسنجی(Validation) برای TextBox

 اطلاعاتی در مورد موس

 فراخوانی یک رویداد از رویداد دیگر

 ساختن Connection String به روشی بسیار ساده

 فقط یک نمونه از برنامه بتواند اجرا شود (با استفاده از WMI)

 دستیابی به تاریخ شمسی با استفاده از PersianCalender

 تبدیل رشته حاوی تاریخ شمسی به متناظر میلادی آن

 آغاز کار با کامپوننت ErrorProvider

 برعکس کردن ترتیب آیتمهای یک آرایه

 Hash کردن یک رشته متنی با الگوریتم MD

 جلوگیری از رخ دادن Unhandled Exceptions

 جایگزین کردن یک رشته درون متن یک textbox به روش اندیس دهی

 ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متود

 به دست آوردن مقدار یک Enum از عدد متناظر آن

 کار با اشیاء بوسیله ی نام آنها (با کمک از Reflection)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو


بهینه‌سازی موتور جستجو که گاهی در فارسی به آن سئو گفته می‌شود عملیاتی است که برای بهبود دید یک وب‌گاه یا یک صفحهٔ وب در صفحه نتایج موتورهای جستجو که می‌تواند طبیعی و یا الگوریتمی باشد. این یکی از روش‌های بازاریابی موتور جستجو است. به صورت کلی وب‌گاه‌هایی که دارای بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحهٔ نتایج موتورهای جستجو باشند، بازدیدکنندهٔ بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آورند. برای وبمسترها یکی از عوامل مهم و حیاتی بدست آوردن کاربران جدید از موتورهای جستجو و بخصوص گوگل می باشد. در کتابی که این بار برایتان آماده کرده ایم بطور کامل با بهینه سازی سایت آشنا خواهید شد.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما
سفارش پروژه